بسمه تعالی

 

ردیف

                                                                        مقیاس

عملکرد     

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تلاش

1

نقشه ی قلمرو و متصرفات اسلامی در دوره اسلامی را توضیح می دهد.

 

 

 

 

2

چند کشور مسلمان نشین در قاره آسیا را نام می برد.

 

 

 

 

3

کشورهای مسلمان اروپایی را فهرست می کند.

 

 

 

 

4

عوامل پیشرفت علمی مسلمانان را در قاره آسیا ذکر می کند.

 

 

 

 

5

پیشرفت های علمی مسلمانان در قاره اروپا را شرح می دهد.

 

 

 

 

6

نام دانشمندان علم نجوم در دوره اسلامی را فهرست می کند.

 

 

 

 

7

خط زمان از هجرت پیامبر تا حمله مغول را توضیح می دهد.

 

 

 

 

8

تاریخ زندگی دانشمندان را روی خط زمان نشان می دهد.

 

 

 

 

9

به زندگی دانشمندان دوره اسلامی علاقه نشان می دهد.

 

 

 

 

10

به تاریخ زندگی و کشفیات معروفترین مهندس مسلمان علاقه نشان می دهد.

 

 

 

 

11

به علم ستاره شناسی علاقه نشان می دهد.

 

 

 

 

12

به دانش پزشکی علاقمند می شود.

 

 

 

 

13

دانشمندان مسلمان علم شیمی را فهرست می کند.

 

 

 

 

14

دو دانشمند معروف علم ریاضی را نام می برد.

 

 

 

 

15

در باره یکی از فعالیت های کتاب تحقیق می کند.

 

 

 

 

فراوانی (تعداد)هر ستون

 

 

 

 

                                        فرم ثبت مشاهدات دانش آموز......................

            درس :پیشرفت های علمی مسلمانان                       کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم

+ نوشته شده در  جمعه یکم دی ۱۳۹۱ساعت 7:45  توسط سید علی منصوری نصرآبادی  |